Sự khác biệt của Amon Kindercare

c6fead3a0fb2f5ecaca3

ĐỒNG BỘ HÓA PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRÊN TOÀN HỆ THỐNG

ĐỒNG BỘ HÓA PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRÊN TOÀN HỆ THỐNG Từ tháng 05/2020, hệ thống Giáo dục Trải nghiệm Amon Kindercare đã đồng bộ hóa phương pháp Montessori tại từng lớp học. Sau 4 năm ứng dụng và đưa phương pháp Montessori vào giảng, nhà trường nhận ra rằng đây là một phương pháp ưu […]